NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


Q.Làm thế nào để đăng ký làm công ty thành viên và đăng ký công ty?
Trả lời: Bạn có thể đăng ký tham gia thông qua menu 'Đăng ký thành viên' trên màn hình trang chủ.
Quá trình đăng ký được thực hiện theo quy trình: Đăng ký-> Phê duyệt-> Tải xuống chương trình-> Cài đặt-> Xác thực.

Q.Tôi muốn thay đổi tên của tôi?
Trả lời: Nếu bạn thay đổi tên của bạn để thay đổi tên của công ty bạn. Vui lòng gửi chứng minh thư của bạn.